انتخابات 2021 کنگره ایرانیان

 

رسید پرداخت حق عضویت در سال ۲۰۲۱

 

 

ایمیل های متعدد دریافتی از طرف کمیته سیاست گذاری
 در رابطه با نظر سنجی دوم که فقط برای اعضاء ارسال میشد

برگفته از اساسنامه کنگره ایرانیان

SECTION 1. Membership

The ICC membership at shall be open to every person who agrees with the ICC by-laws and supports the aims and objectives of the ICC. To this end all individuals aged 14 and over shall be eligible for membership without discrimination based on race, nationality or ethnic origin, color, religion, sex, sexual orientation, age or physical disability, if they are residing in Canada. 

Such person shall be admitted to the membership upon complying with all membership requirements of ICC to join, and

Accept the constitution of the ICC and any rules or by-laws passed pursuant to that constitution.

Pay the set minimum annual membership fee for the applicable category of membership. Until the first board of directors is elected the initial annual membership fee is $10.00 CAD. 

Affirm his/her acceptance of the principles outlined in the preamble of ICC constitution in a method determined by the board of directors. 

Each member shall be issued a membership card provided by the respective region which he or she has joined. A register of members will be maintained by the ICC. 

There shall be four (4) classes of membership, namely “Regular Member”, “Honorary Members”, “Youth Members” and “Affiliate Member”.

 

 

 

 


 

نهادی بدون تاریخچه بی هویت است.

 با باور به این اصل به جمع آوری کلیه اطلاعات کنگره از بدو تاسیس که مورد بی اعتنایی گذشتگان قرار گرفته بود کرده ام. برای دسترسی
 به تاریخچه کنگره میتوان به سایت  
www.iccma.ca  مراجعه کرد.

برای شناخت بیشتری از من به سایت   www.medishams.ca   مراجعه کنید.

باتشکر، امید و همت برای بهبودی کنگره ایرانیان

مهدی شمس – کاندیدا مستقل انتخابات ۲۰۲۲ کنگره ایرانیان